5 lợi ích của một hệ thống CAM tích hợp

Loại bỏ các bước chuyển đổi dữ liệu bổ sung và tốn kém giữa các ứng dụng đang hoạt động trên cùng một mô hình 3D. Một số hệ thống CAD/CAM tích hơp cung cấp một bộ…